Het nieuwe werken

Een provincie had de ambitie om ‘het Nieuwe Werken’ in te voeren. Hierbij speelde de behoefte om ‘onafhankelijk van plaats en tijd te kunnen werken’ een leidende rol.
Om dit te realiseren werd een programma organisatie opgetuigd. Deze had tot doel om de behoeften vanuit de business in kaart te brengen. Deze werden vervolgens vertaald naar de eisen die aan de ICT infrastructuur werden gesteld.
Zowel vanuit de afdeling Toezicht en Handhaving, als vanuit de afdeling Wegen werden specifieke eisen gesteld ten aanzien van mobiel werken. Daarnaast diende voor alle medewerkers de faciliteit te worden geboden om ofwel vanuit huis, ofwel vanuit de trein te kunnen werken. Hierbij gold een spanning tussen de beschikbaarheid van gegevens en de beveiliging hiervan.
De ICT infrastructuur was echter niet geschikt om deze faciliteiten te ondersteunen. Daarnaast was er sprake van een verhuizing naar een ander Provinciehuis en werden beide sporen met elkaar gecombineerd. Hierdoor ontstond een uitdagend en complex programma waarin de eisen vanuit het primair proces, de budgettaire kaders, een nieuwe ICT infrastructuur met bijbehorende beheerorganisatie en de tijdsdruk van de verhuizing een uitdagend spanningsveld vormden.
Inmiddels heeft de Provincie het nieuwe Provinciehuis betrokken. De medewerkers van de Provincie kunnen volgens het Nieuwe Werken hun functie uitvoeren. En een nieuwe ICT organisatie is operationeel.

Deze casus is wat inhoud betreft representatief voor het type opdrachten welke Southbridge begeleidt. De specifieke signatuur van Southbridge gaat daarnaast als saus over deze opdrachten heen. Deze toegevoegde waarde ligt op het gebied van kwaliteitsborging en het nemen van ownership. Het effect voor de opdrachtgever is een efficiënt proces met daarin een aantal zorgvuldig gekozen momenten waarin reflectie op zowel de doelstellingen, als het proces, als de inhoud plaatsvindt. Voor bovenstaande casus zou dit zou betekend hebben dat volgens de benadering van Southbridge de interactie tussen de verschillende sporen meer aandacht had moeten krijgen. De interactie tussen de requirements voortkomend uit de nieuwe werkwijze in de business, de nieuwe infrastructuur, het tijdspad van de verhuizing en de inrichting van de nieuwe beheerorganisatie leidde tot een complex spanningsveld van conflicterende eisen en belangen. Door deze interactie tussen de verschillende sporen bewuster te agenderen en hier gerichter naar te handelen, zou Southbridge zich vervolgens in zijn geheel achter de gemaakte keuze hebben geschaard om het projectresultaat volgens afspraak op te leveren. Dat is waar Southbridge voor staat.